Gedragscode

Code of Ethics

Directie en medewerkers van Boot Assurantie Adviseurs verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar beste kunnen en weten passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt;
  • In onze adviezen houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen;
  • Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen;
  • Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie;
  • Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd;
  • Op geen enkele wijze werken wij mee met het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.

Beloningsbeleid Boot assurantie adviseurs b.v.

  • De medewerkers van Boot assurantie adviseurs b.v. worden allemaal beloond op basis van een vast salaris. Dit is van toepassing of alle functies voor zowel de binnendienst als de buitendienst. Er worden geen provisies of andere vergoedingen uitbetaald aan medewerkers voor gesloten produkten tijdens hun werktijd.
  • De medewerkers ontvangen 13 maandsalarissen en vakantiegeld hetgeen niet afhankelijk is van eventueel behaalde resultaten.
  • Er worden ook geen andere vergoedingen in geld of natura gegeven die flexibel zijn of afhankelijk zijn van eventueel behaalde produktieresultaten. Medewerkers kunnen wel structureel een hogere beloning krijgen wanneer zij bepaalde opleidingen succesvol hebben afgerond waarmee de kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd.

Boot Assurantie Adviseurs,
Oosterhout, maart 2003
AFM vergunningnummer 12004905